Regulamin serwisu internetowego depresjaNie.pl

I. Definicje 

1. Serwis – internetowa platforma funkcjonująca pod adresem depresjanie.pl, w ramach której oferowane są funkcjonalności użytkownikom w Polsce. 

2. Funkcjonalności – określone możliwości i formy korzystania z Serwisu, w szczególności polegające na udostępnianiu: 

  1. informacji o placówkach ochrony zdrowia świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia
  2. materiałów

3. Materiał – pojedynczy materiał, w tym audiowizualny, udostępniany nieodpłatnie w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik Serwisu mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis i jest odbiorcą Materiałów umieszczonych w Serwisie, jak również podmiot, który stosownie do pkt. VI Regulaminu może korzystać z Funkcjonalności. 

5. Operator – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. w Warszawie, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie odpowiada za Funkcjonalności Serwisu i jego prawidłowe funkcjonowanie. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Funkcjonalności przez Użytkowników oraz określa warunki odpowiedzialności Operatora za Serwis. 

2. Podmiotem, który jest właścicielem Serwisu jest Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143626, posiadająca nr NIP: 5222665719, REGON: 015296339 oraz adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl (zwana dalej: „Janssen Polska”). 

3. Janssen Polska za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom dostęp do Materiałów oraz korzystanie z Funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na dole strony Serwisu, dostępnego z każdej strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 

5. Janssen Polska nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji Funkcjonalności świadczonych w ramach Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:

  • względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu; 
  • trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu. 

6. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności. 

7. Janssen Polska zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Serwisu w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. 

8. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Janssen Polska zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

9. Janssen Polska nie odpowiada za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami przez nich niezawinionymi.  

10. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Janssen Polska zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

11. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkowników lub oprogramowania, z którego korzystają, bez względu na ich lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem. 

 

III. Polityka prywatności w Serwisie 

1. Treść polityki prywatności dostępna jest pod linkiem Polityka Prywatności.

 

IV. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć 

1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów lub w jakikolwiek inny sposób. 

2. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu. 

3. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu do Serwisu lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów. 

 

V. Własność intelektualna 

1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane stanowią przedmiot praw wyłącznych Janssen Polska. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Janssen Polska. 

2. Zabronione jest korzystanie z praw własności intelektualnej przysługujących Janssen Polska do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Serwisu w sposób określony Regulaminem. 

 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania przez Janssen Polska.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji. 

 

VII. Wymagania techniczne 

Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1. komputer/tablet/smartphone Usługobiorcy jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s., 

2. zastosowania najnowszej wersji jednej z przeglądarek (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player, 

3. komputer z procesorem klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbook'ów, 1GB RAM, karta dźwiękowa wraz z poprawnie podłączonymi głośnikami. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla oceny praw i obowiązków Użytkowników jest prawo polskie. Do wszystkich spraw powstałych pomiędzy Użytkownikiem, a Janssen Polska, związanych z Serwisem, właściwe jest prawo polskie. 

2. Janssen Polska zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i działania Serwisu na osobę trzecią. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Janssen Polska cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i korzystania z Serwisu. 

3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

4. Janssen Polska może odmówić dalszego korzystania z Serwisu, jeżeli Użytkownik naruszy warunki Regulaminu lub jeżeli Janssen Polska poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej Janssen Polska lub innej osoby trzeciej.