Informacje prawne

Informacje prawne

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków świadczenia Usług (zwanych dalej Umową). Korzystając z Usług (zdefiniowanych niżej), akceptujesz warunki Umowy. Zalecamy wydrukowanie tej Umowy, aby w przyszłości móc do niej sięgnąć w razie potrzeby. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisany niżej sposób.

Niniejsza Umowa reguluje relacje między Tobą i spółką Janssen Pharmaceutica NV (zwaną dalej Firmą lub przywoływaną za pomocą sformułowań w pierwszej osobie liczby mnogiej). Umowa odnosi się do Twojego użytkowania witryny „Janssen With Me” dostępnej pod adresem www.janssenwithme.com (zwanej dalej Witryną) (zbiorczo: Usługi).

Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy, nie korzystaj z Usług i nie uzyskuj do nich dostępu. Szczegółowe informacje o danych, które zbieramy, i o sposobie ich wykorzystywania zawiera nasza Polityka prywatności dostępna tutaj. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

NINIEJSZA WITRYNA JEST PRZEZNACZONA DLA I SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW KRAJÓW EUROPY (Z WYJĄTKIEM WIELKIEJ BRYTANII), BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI. OŚWIADCZASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ UPRAWNIONĄ DO ZAWARCIA TEJ UMOWY LUB – JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ – MASZ ZGODĘ RODZICA LUB OPIEKUNA NA ZAWARCIE UMOWY.

JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG W IMIENIU LUB NA RZECZ JAKIEJKOLWIEK ORGANIZACJI, Z KTÓRĄ MASZ POWIĄZANIA, AKCEPTUJESZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU SWOIM I TAKIEJ ORGANIZACJI ORAZ POTWIERDZASZ, ŻE MASZ PRAWO ZWIĄZAĆ TĘ ORGANIZACJĘ TĄ UMOWĄ. Odniesienia do Ciebie zawarte w niniejszej Umowie będą odnosić się wówczas zarówno do Ciebie, jak i do takiej organizacji.

 1. Prawo Firmy do wprowadzania zmian. Co jakiś czas możemy zmieniać niniejszą Umowę (z różnych przyczyn, np. z uwagi na zmiany w funkcjach lub usługach oferowanych w Witrynie lub w celu odzwierciedlenia zmiany przepisów prawa), powiadamiając Cię przy tym o takich zmianach za pomocą uzasadnionych środków i udostępniając zmodyfikowaną Umowę za pośrednictwem Usług. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do żadnych sporów, które powstały między Tobą i nami, zanim zamieściliśmy Umowę z takimi zmianami lub powiadomiliśmy Cię o zmianach w inny sposób. Jeśli korzystasz z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, oznacza to, że akceptujesz wprowadzone zmiany. Powyższe oznaczenie Data ostatniej aktualizacji zawiera informację o dacie ostatniej zmiany Umowy.

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy w dowolnej chwili i bez ponoszenia odpowiedzialności zmodyfikować lub wycofać całość bądź część Usług (np. aby odzwierciedlić zmiany w stosownych przepisach prawa, zapewnić bezpieczeństwo Usług, wdrożyć uzasadnione korekty i optymalizacje techniczne lub zmodyfikować usługi i funkcje udostępniane w Witrynie) lub zaoferować określone możliwości niektórym lub wszystkim użytkownikom według naszego uznania. Dołożymy starań, aby powiadomić Cię za pomocą uzasadnionych środków o wszelkich modyfikacjach, które będą miały istotny negatywny wpływ na korzystanie z Usług w Twoim przypadku.
 2. Zastrzeżenia dotyczące informacji
  INFORMACJE, W TYM WSZELKIE PORADY I REKOMENDACJE UDOSTĘPNIANE W RAMACH USŁUG, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH. NIE STANOWIĄ ONE PORAD MEDYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH I NIE SŁUŻĄ DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ ANI LECZENIA ŻADNYCH INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW. NIE MOGĄ TEŻ ZASTĘPOWAĆ PROFESJONALNEJ PORADY I USŁUG WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZNAJĄCYCH TWÓJ STAN. W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI SCHORZENIAMI I PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEJ NOWEJ TERAPII NALEŻY ZAWSZE ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA LUB INNEGO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA. KORZYSTANIE Z USŁUG PODLEGA DODATKOWYM ZASTRZEŻENIOM I WARUNKOM, KTÓRE MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ W USŁUGACH W RÓŻNYCH MIEJSCACH.

  NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KONSEKWENCJE ODNOSZĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DO JAKIEGOKOLWIEK TWOJEGO DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA PODJĘTEGO NA PODSTAWIE INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH W RAMACH USŁUG. DOKŁADAMY STARAŃ, ABY INFORMACJE UDOSTĘPNIANE W USŁUGACH BYŁY RZETELNE, KOMPLETNE I AKTUALNE, NIE UDZIELAMY JEDNAK ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NIMI I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY ANI STRATY ZWIĄZANE Z RZETELNOŚCIĄ, KOMPLETNOŚCIĄ LUB AKTUALNOŚCIĄ INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG
 3. Informacje przesyłane za pośrednictwem Usług.
  Przekazywanie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Usług podlega naszej Polityce prywatności dostępnej tutaj w tym naszej Polityce plików cookie, którą można znaleźć tutaj.
 4. Kwestie związane z jurysdykcją.
  Usługi mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytkowania w niektórych jurysdykcjach. Zawsze korzystasz z Usług na własne ryzyko i musisz przy tym przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji. Możemy ograniczyć dostępność Usług w dowolnym momencie, w całości lub w części, w odniesieniu do dowolnej osoby lub na wybranym przez nas obszarze geograficznym, z uzasadnionych powodów (np. aby zadbać o zgodność ze stosownymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi, zapewnić bezpieczeństwo Usług lub wdrożyć uzasadnione korekty techniczne).

 5. Dopuszczalne użytkowanie i zasady postępowania. Nie wolno Ci:

   • zamieszczać, przesyłać ani w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi żadnych materiałów, które są lub mogą być: (a) agresywne, napastliwe, poniżające, nienawistne, zastraszające lub w inny sposób nie przestrzegają praw i godności innych osób; (b) szkalujące, oszczercze lub fałszywe; (c) obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub nie do przyjęcia z innych względów; (d) chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem do upublicznienia lub prywatności bądź jakimkolwiek innym zastrzeżonym prawem, bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody właściciela;
   • zamieszczać robaków, koni trojańskich, ukrytych treści, bomb zegarowych, oprogramowania szpiegującego ani innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który jest lub może być szkodliwy lub inwazyjny bądź ma uszkodzić jakikolwiek sprzęt, oprogramowanie lub wyposażenie, przejąć kontrolę nad jego działaniem lub monitorować jego użytkowanie (każde takie narzędzie lub kod będą dalej zwane Wirusem);

   • korzystać z Usług w celach komercyjnych, w tym we własnych celach komercyjnych lub celach komercyjnych, które przyniosą Ci jakąkolwiek korzyść;

   • korzystać z Usług w dowolnym celu, który ma charakter oszustwa lub jest niezgodny z prawem w inny sposób;

   • zbierać informacji o użytkownikach Usług w jakikolwiek sposób, w tym przez odtwarzanie kodu źródłowego;

   • ingerować w działanie Usług lub serwerów bądź sieci używanych do ich udostępniania, również przez ataki hakerskie lub uniemożliwianie odczytu jakiejkolwiek części Usług, lub naruszać jakichkolwiek wymagań lub zasad takich serwerów lub sieci;

   • ograniczać innych użytkowników lub utrudniać im korzystania z Usług;

   • bez naszej wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody powielać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, oferować w timesharingu, dystrybuować lub wykorzystywać w inny sposób żadnej części (ani żadnego zastosowania) Usług ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej Umowy;

   • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub deasemblować jakiejkolwiek części Usług, chyba że takie ograniczenie jest wyraźnie zakazane w obowiązujących przepisach prawa;

   • usuwać z Usług żadnych informacji o prawach autorskich, znaków towarowych lub informacji o prawach własności;

   • włączać żadnych części Usług w jakikolwiek produkt lub usługę bez naszej wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody;

   • systematycznie pobierać i zapisywać treści Usług;

   • używać robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/pobierania witryn ani innych urządzeń ręcznych lub automatycznych do pobierania, indeksowania, skrobania, wydobywania danych lub zbierania treści Usług w inny sposób bądź powielania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej bądź wyglądu Usług bez naszej wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody. Niezależnie od powyższego i pod warunkiem przestrzegania instrukcji zamieszczonych w pliku robots.txt znajdującym się w katalogu głównym Usług udzielamy operatorom publicznych wyszukiwarek zezwolenia na używanie pająków do kopiowania materiałów z Usług wyłącznie w celu (i wyłącznie w zakresie niezbędnym do) tworzenia publicznie dostępnych, przeszukiwalnych indeksów takich materiałów, ale nie ich pamięci podręcznej lub archiwów. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania tego zezwolenia na zasadzie ogólnej lub w poszczególnych przypadkach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

  Odpowiadasz za uzyskanie, utrzymywanie i opłacanie wszelkiego sprzętu, usług telekomunikacyjnych i innych usług niezbędnych do korzystania z Usług.

 6. Komunikacja elektroniczna. Informacje przekazywane w ramach Usług mogą stanowić komunikację elektroniczną. Gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem Usług lub innych form mediów elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami elektronicznie. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie w sposób zgodny z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i ochrony przed spamem oraz że taka komunikacja, a także powiadomienia, ujawnienia informacji, umowy i inne wiadomości przekazywane przez nas drogą elektroniczną są równorzędne komunikacji pisemnej i będą miały taką samą moc jak komunikacja sporządzona na piśmie i podpisana przez jej nadawcę.
 7. Informacje zwrotne. Jeśli dostarczysz nam jakiekolwiek pomysły, propozycje lub sugestie (zwane dalej Informacjami zwrotnymi), przyjmujesz do wiadomości, że Informacje zwrotne nie są poufne oraz że ich dostarczenie jest bezpłatne i dobrowolne, nie podlega ograniczeniom i nie nakłada na nas żadnych obowiązków w odniesieniu do takich Informacji zwrotnych. Będziemy mogli wykorzystywać Informacje zwrotne w dowolnym celu. Nie będą Ci przysługiwać żadne roszczenia wobec nas w odniesieniu do jakiegokolwiek wykorzystania lub niewykorzystania Informacji zwrotnych.

 8. Monitorowanie korzystania z Usług. Możemy (ale nie musimy) analizować Twój dostęp do Usług lub ich użytkowanie. Możemy ujawniać informacje odnoszące się do Twojego dostępu do Usług i ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, organu egzekwowania prawa lub innego organu administracji państwowej bądź w innych przypadkach zgodnych z naszą Polityką prywatności.

 9. Prawo użytkownika do korzystania z Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług, w tym do Witryny, należą do nas lub naszych licencjodawców. Nie przysługują Ci żadne prawa do Usług oprócz prawa do uzyskiwania do nich dostępu zgodnie z niniejszą Umową. Przestrzegając niniejszej Umowy i wyłącznie w okresie jej obowiązywania, możesz wyświetlać na pojedynczym urządzeniu jedną kopię Witryny wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli nie przestrzegasz Umowy, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usług. Odpowiadasz za dbanie o bezpieczeństwo swojego urządzenia i jego odpowiednią ochronę.

 10. Prawa własności Firmy. Właścicielami Usług jesteśmy my i nasi dostawcy. Usługi są chronione prawami własności i przepisami prawa, które obejmują również zastosowany krój pisma cyfrowego (zwany dalej „Czcionką”) i wszystkie nasze nazwy marek, znaki towarowe i znaki usług oraz wszelkie powiązane znaki logo. Czcionka i wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usług i logo (zwane zbiorczo Znakami) używane na potrzeby Usług lub w ich ramach i nienależące do nas są własnością odpowiednich podmiotów. Nie wolno Ci korzystać z naszych Znaków w związku z żadnym nienależącym do nas produktem lub usługą ani w żaden sposób, który może wprowadzać w błąd. Żadnej z informacji zawartych w Usługach nie należy interpretować jako udzielenia jakichkolwiek praw do użytkowania Czcionek lub Znaków bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody właściciela.

 11. Materiały osób trzecich; odsyłacze. Usługi mogą umożliwiać dostęp do informacji, produktów, usług i innych materiałów osób trzecich (zwanych dalej zbiorczo Materiałami osób trzecich) oraz zawierać odsyłacze umożliwiające do nich dostęp. Nie kontrolujemy ani nie promujemy żadnych Materiałów osób trzecich, nie ponosimy też za nie odpowiedzialności. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania Materiałów osób trzecich i możemy zablokować lub wyłączyć dostęp do nich w dowolnej chwili. Uzyskujesz dostęp do Materiałów osób trzecich i korzystasz z nich na własne ryzyko, podlegając przy tym dodatkowym warunkom i zasadom obejmującym takie materiały.

 12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE I W MIEJSCU, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS” I „WHERE IS”) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI („WHERE AVAILABLE”) BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE UDZIELAMY W ODNIESIENIU DO USŁUG ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW I WŁASNOŚCI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I ZGODNIE Z WSZELKIMI STOSOWNYMI WARUNKAMI LUB ZASADAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH ZDEFINIOWANYCH W PUNKCIE 11 MATERIAŁY OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE I W MIEJSCU, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS” I „WHERE IS”) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI („WHERE AVAILABLE”) BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH ZAPISÓW I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ BEZPIECZNE, ŻE JAKIEKOLWIEK ZABEZPIECZENIA, KTÓRYCH MOŻESZ UŻYWAĆ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI LUB NA KTÓRYCH UŻYWANIE MOŻESZ ZEZWOLIĆ INNYM OSOBOM, BĘDĄ UNIEMOŻLIWIAĆ NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TWOJEGO UŻYTKOWANIA USŁUG ANI ŻE DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TWOJEGO UŻYTKOWANIA USŁUG NIE UZYSKA DOSTĘPU ŻADNA OSOBA TRZECIA I ŻE NIE ZOSTANĄ ONE PRZEZ NIĄ NIEWŁAŚCIWIE WYKORZYSTANE. WSZELKIE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK TYPU ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE (W TYM W NINIEJSZYM PUNKCIE I W INNYCH PUNKTACH UMOWY) SĄ DOKONYWANE NA RZECZ FIRMY I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ORAZ ICH UDZIAŁOWCÓW, AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW ORAZ ICH NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY (ZWANYCH DALEJ ZBIORCZO PODMIOTAMI ZWIĄZANYMI Z FIRMĄ). Podejmujemy uzasadnione działania, aby utrzymać aktualność, integralność i bezpieczeństwo Usług, nie możemy jednak zagwarantować, że są lub pozostaną one aktualne, kompletne, prawidłowe lub bezpieczne ani że dostęp do nich będzie nieprzerwany. Usługi mogą zawierać nieścisłości, błędy i materiały, które są sprzeczne z niniejszą Umową. Ponadto osoby trzecie mogą wprowadzać w Usługach nieautoryzowane zmiany. Jeśli zauważysz taką zmianę, prosimy o użycie odsyłacza w sekcji Kontakt i opisanie zmiany oraz jej lokalizacji w Usługach.

 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA, NIE WYŁĄCZA I NIE MODYFIKUJE ŻADNYCH OBLIGATORYJNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA PRZYZNANYCH MU NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ANI NIE MA TEGO NA CELU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA: (A) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE, NADZWYCZAJNE, MORALNE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ ŻADNEGO TYPU ANI ZA STRATY, KTÓRYCH ANI MY, ANI UŻYTKOWNIK NIE MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ W CHWILI ZAWIERANIA UMOWY, WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ W ZWIĄZKU Z NIMI, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM NIEDBALSTWA), BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEGO TYTUŁU (WSZYSTKIE TE SZKODY I STRATY BĘDĄ DALEJ ZWANE ZBIORCZO STRATAMI POŚREDNIMI). STRATA LUB SZKODA JEST MOŻLIWA DO PRZEWIDZENIA, JEŚLI JEJ PRZYSZŁE WYSTĄPIENIE JEST SPRAWĄ OCZYWISTĄ LUB JEŚLI W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY ZARÓWNO MY, JAK I UŻYTKOWNIK WIEDZIELIŚMY, ŻE MOŻE ONA WYSTĄPIĆ. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POŚREDNIE ŻADNEGO TYPU WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA USŁUG BĄDŹ Z JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH, W TYM SPOWODOWANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK WIRUSA, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ W ZWIĄZKU Z NIMI PRZESŁANY. PODMIOTY ZWIĄZANE Z FIRMĄ NIE WYKLUCZAJĄ ANI NIE OGRANICZAJĄ W ŻADEN SPOSÓB NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, JEŚLI BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM Z NASZEJ STRONY LUB ZE STRONY NASZYCH PRACOWNIKÓW, AGENTÓW BĄDŹ PODWYKONAWCÓW ORAZ SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, CELOWEGO DZIAŁANIA, OSZUSTWA BĄDŹ ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD. NASZA MAKSYMALNA ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ W ZWIĄZKU Z NIMI, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM NIEDBALSTWA) BĄDŹ INNEGO TYTUŁU, NIE PRZEKROCZY (A) EWENTUALNEJ CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ CIEBIE ZA KORZYSTANIE Z USŁUG LUB (B) 10 USD (DZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH), W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WIĘKSZA. WSZELKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOWOLNEGO TYPU W NINIEJSZEJ UMOWIE (W TYM OGRANICZENIA ZAWARTE W TYM PUNKCIE I W INNYCH PUNKTACH UMOWY) SĄ DOKONYWANE NA RZECZ FIRMY I PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z FIRMĄ. W ODNIESIENIU DO WSZELKICH WARUNKÓW, GWARANCJI LUB ZAPEWNIEŃ, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) DO PONOWNEGO DOSTARCZENIA ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI USŁUG LUB ZWROTU POWIĄZANYCH Z NIĄ KOSZTÓW

 14. Roszczenia osób trzecich. Jeśli zostaniemy pozwani przez osobę trzecią w efekcie naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej, wówczas, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiadasz za wszelkie zobowiązania, szkody, orzeczenia, zasądzone kwoty, straty, koszty, wydatki i opłaty (w tym wynagrodzenia prawników) poniesione przez Podmioty związane z firmą.

 15. Rozwiązanie umowy. Możesz w dowolnej chwili przestać korzystać z Usług, rozwiązując zarazem niniejszą Umowę. My ze swej strony możemy zakończyć lub wstrzymać Twoje użytkowanie Usług, jeśli nie przestrzegasz niniejszej Umowy, uczestniczysz w jakimkolwiek oszustwie lub nadużyciu bądź jeśli wprowadzasz nas w błąd lub robi to ktoś korzystający z Twojego konta. Jeśli będzie to uzasadnione w danych okolicznościach, dostarczymy Ci wypowiedzenie lub informację o wstrzymaniu z wyprzedzeniem co najmniej 24 (dwudziestu czterech) godzin, przy czym jeśli będziemy mieć uzasadnione powody, aby sądzić, że naruszasz istotne postanowienie niniejszej Umowy, możemy zakończyć lub wstrzymać Twoje użytkowanie Usług w trybie natychmiastowym. Po wypowiedzeniu lub wstrzymaniu natychmiast tracisz prawo do korzystania z Usług. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Twoje wynikające z niej obowiązki pozostają w mocy

 16. Obowiązujące prawo; właściwość miejscowa sądu. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie nakazują inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu belgijskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach i bez względu na Twoją lokalizację. Wszelkie spory między Tobą i nami wynikające z Usług lub niniejszej Umowy bądź w związku z nimi, z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, ustawowej, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innego tytułu, w tym spory lub roszczenia wynikające ze spraw nieuregulowanych niniejszą Umową, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Belgii, a Ty zrzekasz się obiekcji dotyczących jurysdykcji, miejsca lub właściwości takich sądów. Niniejszy punkt 16 nie pozbawia Cię obligatoryjnej ochrony przez prawo kraju, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania.

 17. Filtrowanie. Na rynku dostępne są środki ochrony rodzicielskiej (np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania) mogące Ci pomóc w ograniczeniu dostępu do materiału, który może być szkodliwy lub nieodpowiedni dla osób niepełnoletnich. Informacje o aktualnych dostawcach takich zabezpieczeń (których nie promujemy) można znaleźć na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

 18. Informacje lub skargi. W razie pytań lub skarg dotyczących Usług prosimy o skorzystanie z odsyłacza w sekcji Kontakt.

 19. Roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich. Jeśli w dobrej wierze uznasz, że materiały dostępne w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i zażądać usunięcia takich materiałów lub zablokowania do nich dostępu. Prosimy o precyzyjne wskazanie materiałów, które rzekomo naruszają Twoje prawa, i podanie ich dokładnej lokalizacji. Wiadomości można wysyłać przez odsyłacz dostępny w sekcji Kontakt.

 20. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Pojawiające się w Usługach stwierdzenia, które dotyczą nas, naszych podmiotów powiązanych lub kwestii związanych z zarządzaniem naszą działalnością i działalnością naszych podmiotów powiązanych, a nie są faktami, stanowią Stwierdzenia wybiegające w przyszłość.

  Stwierdzenia wybiegające w przyszłość to jedynie prognozy, a rzeczywiste wydarzenia w przyszłości mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych w takich stwierdzeniach. Na naszą działalność, rynki, produkty, usługi i ceny wpływają liczne czynniki zewnętrzne i ryzyka. Takie czynniki i ryzyka są opisane w naszych raportach rocznych i w innych dokumentach składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Najnowsze dokumenty złożone przez nas w SEC można znaleźć za pomocą systemu SEC EDGAR dostępnego na stronie www.sec.gov lub bezpłatnie otrzymać bezpośrednio od nas. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie, rewidowanie lub uzupełnianie żadnych Stwierdzeń wybiegających w przyszłość ani żadnych innych stwierdzeń pojawiających się w Usługach.

 21. Inne ważne warunki. Niniejsza Umowa nie ustanawia spółki, przedsięwzięcia joint venture, relacji pracodawca-pracownik, agencji ani stosunku franczyzy między Tobą i nami oraz nie powinna być tak interpretowana. Stronami niniejszej Umowy jesteśmy Ty i my. Z wyjątkiem sytuacji przedstawionych w punktach 12, 13 i 21 żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania żadnych warunków niniejszej Umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych zapisów. Nie możesz cedować, przenosić ani podlicencjonować części ani wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. My możemy natomiast cedować, przenosić lub podlicencjonować niektóre lub wszystkie nasze prawa lub obowiązki wynikające z Umowy bez ograniczeń. Jeśli którakolwiek ze stron odstąpi od dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia niniejszej Umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez drugą stronę, nie oznacza to zrzeczenia się przez nią prawa do dochodzenia takich roszczeń w przypadku wcześniejszych lub późniejszych naruszeń lub niewywiązania się z obowiązków. Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły punktów zawarte w niniejszej Umowie zamieszczono jedynie dla ułatwienia i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają one żadnego punktu ani postanowienia. W stosownych przypadkach i jeśli nie określono inaczej, wszelkie warunki zdefiniowane w liczbie pojedynczej będą miały takie samo znaczenie w liczbie mnogiej. Wszelkie przypadki użycia sformułowania „w tym” lub podobnych sformułowań w niniejszej Umowie należy interpretować jako wskazanie przykładów, a nie wyczerpujące wyszczególnienie. Niniejsza Umowa, w tym wszelkie zawarte w niej warunki, stanowi całość porozumienia między Tobą i nami w odniesieniu do przedmiotu Umowy, a jeśli nie doszło do oszustwa, zastępuje wszelkie wcześniejsze lub zawarte w tym samym czasie między Tobą i nami umowy lub porozumienia pisemne bądź ustne w odniesieniu do jej przedmiotu. Kierowane do Ciebie powiadomienia (w tym powiadomienia o zmianach w niniejszej Umowie) mogą mieć formę informacji zamieszczanych w Usługach lub przekazywanych pocztą elektroniczną (w tym w obu przypadkach za pomocą odsyłaczy) bądź pocztą tradycyjną. Wydrukowana wersja niniejszej Umowy i każdego powiadomienia przesłanego w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, których podstawą jest Umowa lub które są prowadzone w związku z nią, w takim samym zakresie i zgodnie z takimi samymi warunkami jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania, jeśli wynika to przyczyn od niej niezależnych.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson